ספריית חב"ד ליובאוויטש

שצח

ב"ה, י"ט אלול, תש"ח

שלום וברכה!

...בנוגע להספרות בשביל בתו תחי' הנה נשלחו ונשלחים גם עתה למחנם ע"י הלשכה או ועד הסניפי מכל מה שהו"ל במרכזנו ובהם נמצא גם המתאים להנ"ל ומובן שעל סתם ספרים א"א לחוו"ד מכאן עד שנראה אותם ונבחנם,

אבל מכיון שנגע בשאלה זו הנה אין העיקר תקנת הטפל (ס' קריאה או גם ספרי למוד) אף שכמובן ג"ז חשוב למדי אם מזניחים (איני רוצה להשתמש בבטוי מכאיב יותר). תקנת העיקר היינו מוסד הלמוד והסביבה אשר שם, גם אם נכון הדבר שאין לע"ע כתה מתאמת בשבילה באחד מוסדות החנוך הכשרים מפני מה אינו משתדל שתתיסד כתה כזו. האם התחילו ולא הצליח. ואם א"א בשו"א מפני מה לא תהי' [ב]תור מורה או מחנכת בבית חנוך אשר עטה"ק הרי אין זה שאלה של כתה מתאמת בשביל כשרונותי' באחד או באחדים מהמדעים אלא שאלה של סביבה מתאמת בשביל שתשאר בתוקף יהדותה ותקופת המעבר הן בגילה בפרט הן מסדר החיים במדינתנו מלפנים לסדה"ח באירופה בכלל נוגע בזה ביותר, ומה שכותב שיש לו מזה עגמ"נ הנה בטח ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בשם כ"ק אדנ"ע טובה פעולה אחת מאלף אנחות.

לקחתי לעצמי רשות להאריך בכ"ז במקצת... אף שלא עשיתי זה ע"ע כי לא נתן לי ע"ע פתח דברים להכנס בנדו"ז, ועכ"פ אתו הסליחה על התערבותי בזה.

מוסג"פ קונטרס לח"י אלול והוא לזכות בו את הרבים.

ואסיים באיווי כוח"ט לו ולכב"ב שי' לשנה טובה ומתוקה בגו"ר,

הרב מנחם שניאורסאהן

שצח

מהעתק המזכירות.