ספריית חב"ד ליובאוויטש

ת

ב"ה, כ' אלול, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

התמים מהור"י שי' חיטריק

שלום וברכה!

מוסג"פ קונט' שנתן כ"ק אד"ש להו"ל לחי אלול. ובודאי (ר"ת: ויברך דוד - ספי' המל'. ועיין במצות מינוי מלך להצ"צ פ"ב ע"ש - את הוי' כדאיתא בסי' האריז"ל) יזכה בו את הרבים, לקרבם לאחד זה אלופו של עולם. ובטח מתעסק בזה וישמיענו בשו"ט מהבפו"מ. ויקויים פתגם כ"ק מו"ח אד"ש בשיחת חי אלול שנה זו: פועל איז אז די פעולה פועלט אין פועל, וזהו"ע עשי' לעילא עשי' פועלט א יתרון אין לעילא.

החותם בברכוח"ט לו ולכב"ב ולכל המושפעים ממנו

מ. שניאורסאהן

ת

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 352 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כבוד.. חיטריק: אגרות נוספות אליו - לעיל שטז, ובהנסמן בהערות שם.

טופס דומה לה"ר מאיר חיים חייקין. אגרות נוספות אליו - לעיל שי, ובהנסמן בהערות שם.