ספריית חב"ד ליובאוויטש

תא

ב"ה, כ"ג אלול, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו'

שלום וברכה!

במענה על שאלתו בד"ה כה אמר ה' שמרו תש"ג פ"ד במש"ש דתשובה מתקנת הפגם הנעשה ע"י העדר קיום מ"ע - אם הכוונה שנמשך האור שחסר, וכאילו עשה המ"ע. (אז קשה מאגה"ת רפ"א דכ' דמ"מ האור נעדר). או דכוונתו דמהני רק מכאן ולהבא, - הנה ברור כתב שם ספ"ד דממשיך לא רק מכאן ולהבא אלא גם האור שנסתלק.

ומה שהקשה מאגה"ת פ"א כבר מבואר בלקו"ת ד"ה מה טובו פ"ד שזהו בסתם תשובה, אבל בתשובה עצומה ממעמקים קראתיך כו' ממלא גם האור שחסר.

ויש לקשר זה עם מ"ש ביומא פ"ו סע"א דע"י תשובה מיראה - נרפא מכאן ואילך, וע"י תשובה מאהבה - נעקר עונו מתחלתו.

החותם בברכוח"ט

מ. שניאורסאהן

בשאלתו בד"ה בראשית תש"ב - מכתבי עד"ז בטח הגיעו במועדו.

תא

נדפסה בלקו"ש חי"ד ע' 361 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מכתבי עד"ז: לעיל שצג.