ספריית חב"ד ליובאוויטש

תג

ב"ה, ערה"ש, תש"ט

ש"ב הוו"ח איי"א נו"מ וכו' מהור"ח שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי ואתו הסליחה על איחור התשובה, והוא מפני רוב הטרדות אשר סבבוני שלכן עניתי על התכוף תכוף קודם.

ובמענה על שאלתו בד"ה אין עומדין תש"ב (וגם דשנת ש"ת), שכתוב שם כובד ראש ופירש"י הכנעה ושפלות והוקשה לו דברש"י לא נמצאת התיבה שפלות.

וכנ"ל הוא ג"כ בסי' מהרי"ד בתחלת שמו"ע.

הנה יעויין באגה"ת פ"י ובהגהות לד"ה אין עומדין הנדפס בס' פיה"מ להצ"צ שהביאו ל' רש"י בלא התיבות ושפלות.

ולכן נלפענ"ד הפי' דבמאמרים הנ"ל מפרשים כוונת רש"י, דבמ"ש רש"י הכנעה כוונתו הכנעה המשתייכת עם שפלות ולאפוקי מפי' הרע"ב (ועייג"כ בפיה"מ) שמפרש הכנעה ומורא (ובהגהות הנ"ל מפרש ע"פ פי' הרע"ב כי או"א דא"ח). והחילוק מובן עפמשנ"ת להלן במאמר אין עומדין.

או באופן אחר קצת הכנעה הוא שם פרטי (הכנעת הגוף) וגם שם כולל (הכנעת הגוף ושפלות הנשמה) וכמו אדם, כוכב (ג"כ שם פרטי לאחד מז' כוכבי לכת), טהרות (מסכת וגם אחד מש"ס משנה וראה בהקדמת פיה"מ לזרעים בזה) ועוד. ומבארים במאמרים הנ"ל שרש"י נקט הכנעה היינו שם הכולל ופרטיו הם הכנעה ושפלות.

ואף דביאר במאמר דהכנעה ושפלות הם שני ענינים וא"כ מנ"ל דסברת רש"י היא דצ"ל תרווייהו.

י"ל דהרי מסיים במאמר דהסיבה לשתיהן (היינו בהכנה לתפלה) אחת היא (קששעהמ"ט) וכיון דצ"ל הכנעת הגוף בהקדמה לשפיכות הנפש דתפלה עאכו"כ דצ"ל שפלות הנפש עצמה.

וראה בלקו"ת ד"ה לא הביט און פ"ד בפי' מרז"ל אין עומדין כו' דע"י התבוננות בכובד ראש "יבוא לידי הכנעה ושפלות" ושם בד"ה ראיתי והנה מנורת פ"ו "ולהשפיל ולהכניע גשמיות וחומריות הגוף" וע"ד זה הוא ג"כ ברד"ה אחרי ה"א תלכו שבסי' ושע"ת ח"א ובכ"מ הנ"ל* לא נזכר פרש"י.

ובזה אחתום בברכת כוח"ט ושנת שלום וגאולה,

ש"ב הפו"ש,

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול שהו"ל זה לא כבר.

תג

מהעתק המזכירות.