ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תרחצ

ב"ה, י"ג תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' תמוז, בו איזה שאלות ומהם גם הקשורים בעריכת לוח דכולל חב"ד וכן במנהגי ירושלים עיה"ק ת"ו.

ומובן שבכגון דא עליו לדבר עם עורכי הלוח אלא שבשביל למלאות רצונו עכ"פ במקצת, באתי בשאלתו:

בענין מילה ביום הכפורים, שבאם המילה חוץ לביהכ"נ ולאחרי קריאת התורה, שאז מכניסין הס"ת קודם שיצאו מביהכ"נ והפסק גדול עד לתפלת מוסף שמקדימין לה אמירת קדיש.

נכון מ"ש שאז צריך לומר איזה מזמור לפני אמירת הקדיש.

להעיר שעד"ז צ"ל גם בכל ר"ח באותן בתי הכנסיות שנוהגים שיניחו תפילין דר"ת ובאמירת פרשת ק"ש לאחרי הכנסת הס"ת, וכמובן וגם פשוט לפני תפלת המוסף, שאף שחליצת תפילין אפשר לומר שאינה הפסק, משא"כ הנחת תפילין וק"ש.

ב) במוצאי ת"ב נטילת הידים ג"פ צ"ל כמו במוצאי יוהכ"פ לפני ההבדלה וקידוש לבנה.

ג) הטעם שאין נ"כ בתפלת נעילה אצלנו, הרי מבואר טעמי שתי הנהגות בנ"כ השו"ע, וצריך לברר הנהגת אנ"ש באה"ק בזה - על אתר כנ"ל.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ועלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'תרחצ

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 439 חלקה בע' 458 חלקה בע' 563 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה משה מאיר: שלזינגר, ירושלים.