ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך כ

ז'תמז

ב"ה, ערב ראש השנה דשנת ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מר אברהם שי' קריניצי ראש העירי' רמת גן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכ' על ידי מר יואל שי' פרנקל, שגם הביא ספריו בכוח המעשה וכן מיט די צען פינגער. ובודאי גם להבא ישלח להספרי' כאן אם יפרסם עוד פרסומים. ות"ח מראש.

בידוע שיהודי מחפש ומוצא בכל ענין רמז וקישור. והנה מה שקרא לספרו "בכוח המעשה" הרי זה בטח מושפע ושאול מדברי חז"ל שהמעשה עיקר. דברים שהם גם כן תשובה לכמה שיטות לפיהן יוכל להיות קיום עם ישראל על פי הסיסמא רחמנא ליבא בעי, ובפרט על פי מאמר החכם שהלב הוא מלך האברים. ולא כן הוא, אלא כל דבר צריך להתבטא בעיקר במעשה, שרק אז ראי' וסימן שהדבר נוגע בפנימיות. ואופייני הוא וכל ספר קהלת לכאורה שקלא וטריא פילוסופית שענינה, בהשקפה ראשונה, שלילת עולם המעשה והעשי', אף על פי כן המסקנא והחתימה היא - את אלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם.

ואם הדברים אמורים בנוגע לכל אחד ואחד, על אחת כמה וכמה בנוגע לזה שההשגחה העליונה העמידתו לראש עיר בישראל ובמשך עשיריות בשנים, הרי בודאי שעליו הזכות וגם החובה לנצל כל השפעתו, במעשה ובפועל, שתהי' עיר בישראל ראוי' לשמה. זאת אומרת שלא רק נמצאת בשטח גיאוגרפי מסויים, אלא שכל מהותה ומציאותה הוא ישראל, שענין ישראל הוא כמאמר הזהר ישראל ואורייתא וקוב"ה כולי חד.

ומענין לענין באותו ענין, כאן עלי החובה הנעימה להביע תודתי בהגיע הידיעה אשר נתמנה הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות ובר אבהן וכו' הרב אקסלרוד שי' לממלא מקום אביו ע"ה במחנם, ואשר כ' הכריע והחליט בזה. ובודאי ימלא הנ"ל תפקידו באמונה, תפקיד רב מורה הוראה בישראל, מתאים לתורת ישראל נתונה מאלקי ישראל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, אביע לו ולכל אשר לו איחולי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.

ז'תמז

הרב אקסלרוד: הרב גדליהו שי', בן הרב משה ע"ה אקסלרוד. ראה לעיל חי"ט אגרת ז'רסה, ובהנסמן בהערות שם.