ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תמט

ב"ה, ו' תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק-טלפוני שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א למסור בקשר עם הסעודת מצוה לטובת המקוה:

במענה להזמנתם - חבר אני לשומרי פקודיך פעילי בנין המקוה בנאות דשא ומשתתפים בהסעודת מצוה שבקשר לגמרה,

שזהו מענין ימים אלו וכפסק המשנה (פרק יוהכ"פ) אשריכם ישראל* כו' וטהרתם, אשריכם דוקא, תשובה מאהבה, כמו שנאמר בפרשת השבוע אשריך ישראל גו' ויכחשו אויביך לך - זדונות נעשו כזכיות.

ויה"ר שבקרוב ממש יקוים סיום הנבואה וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה

מנחם שניאורסאהן

מצו"פ המחאה השתתפות סמלית בהנ"ל.

בטח יודיעו מהנעשה בכהנ"ל. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכת גמח"ט

מזכיר

ז'תמט

מו"ה יהודה שי': שפוץ.

*) להעיר מד"ה ארע"ק כו' תרס"ז.