ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנ

ב"ה, ו' תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

אגודת השוחטים תל-אביב יפו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הד"ש מאתם, ע"י החבר הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל פעלים הרמ"מ שי' רסקין בצירוף מכתבם מעש"ק אתם נצבים היום כולכם.

ובעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבם.

ויהי רצון אשר בהמצאנו בימים בהם הורונו רבותינו ז"ל, אשר כח היחיד הוא ככח הצבור בשאר ימות השנה (ר"ה י"ח ע"א), עאכו"כ כח הצבור והאגודה בימי רצון אלו.

הנה א-ל כביר לא ימאס (ברכות ח, א. וראה חדא"ג שם), ויקבל התפלות והבקשות, בתוככי תפלות כל בני ישראל, לחתימה ולגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובזה גם כן - בעבודתם בקדש מתאים להוראת חז"ל, אין ושחט אלא ומשך, תרתי ש"מ (חולין ל, סוף ע"ב. ובתוס' שם) גם בעבודה הרוחנית - להמשיך את הבהמה (שבאדם) עד שיעשוה מוכשרה להיות דם ובשר מבשרו של אדם (כלשון רבנו הזקן בספר התניא) אתם קרוים אדם ע"ש אדמה לעליון, לעבדו ית' בכל לבבך בשני יצריך, האדם והבהמה, נפש האלקית ונפש הבהמית גם יחד.

בכבוד ובברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

ז'תנ

אגודת השוחטים: אגרת נוספת אליהם - לקמן ז'תרמג.

להוראת חז"ל: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תקיא, ובהנסמן בהערות שם.