ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנא

[ו' תשרי תשכ"א]

ע"פ הוראות רז"ל הידועות בנוגע לזה שע"י נגרם תקלה לחבירו, ובפרט ע"פ המבואר באגה"ק סי' כ"ה, הרי גם אלו הנעלבים, עליהם לקבל ע"ע זהירות והידור במצות ה', ופשיטא לשרש ולעקור כל טינא בלב ח"ו וח"ו, וכמ"ש בפרשת שבוע זה, אשר כשיחד שבטי ישראל - מביאים להתאסף ראשי עם, ופועלים אשר - ויהי בישורון מלך, וכמבואר בלקו"ת גודל המעלה כשבנ"י הם בבחי' ישורון.

ז'תנא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 598.