ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנב

ב"ה, י"ג תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

כבוד המתפללים והנהלת בית הכנסת ובית

המדרש חב"ד

מאה שערים, בירושלים עיר הקדש תבנה

ותכונן על ידי

משיח צדקנו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממתפללי בית הכנסת ובית המדרש על ידי האורחים שליט"א,

ויהי רצון שתמיד כל הימים יתבשרו בני ישראל איש מרעהו אך טוב בטוב אמיתי כדרז"ל, טוב לשמים טוב לבריות, וטוב העושה פירות (קדושין מ, א).

וכיון אשר בכל עניני קדושה, ככל שיהי' המצב גם טוב, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי, תקותי חזקה שיתחזקו לא רק בעניני תפלה אלא גם בעניני לימוד התורה ברבים הן בנגלה והן בחסידות בכל יום, ובש"ק בהוספה בלימוד תורת החסידות, כמובן ע"פ המבואר בזה בכתבי האריז"ל.

והרי פסקו רז"ל אשר שמא גרים, ולבית המדרש ולבית הכנסת לשאת השם חב"ד בצדק - לתהלה ולשם ולתפארת (עיין לקוטי תורה לרבנו הזקן פרשת תבוא סוף ד"ה היום הזה ה"א מצוך וגו' בכל לבבך ובכל נפשך),

ויהי רצון שישמש דוגמא חי' וישפיע בכל הנ"ל על כל בתי כנסיות ובתי מדרשות,

עדי יקויים היעוד, עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת חג שמח.