ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנג

[י"ג תשרי תשכ"א]

במענה למכתבו מערב יום הקדוש,

בעת רצון יזכירוהו עוד הפעם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והוראות רבותינו נשיאינו ודבריהם קיימים לעד "טראכט גוט וועט זיין גוט", ויוכל לבשר טוב בתוכן מכתבו כנ"ל, ובמצוה דהוי זהיר בה טפי - להפיץ תורת ה' בכל מקום שידו מגעת והרי לכ"ז זקוקים לגוף בריא ושלם שמדרכי השם הוא.

המצפה לבשו"ט ובברכת חג שמח.

ז"ע נתקבל מכתבו השני - מבש"ט בהנ"ל. ופס"ד רז"ל שכל שמטיבין לו ה"ז לאויוש"ט (ב"ב יב, ב).

ז'תנג

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 463.

הוראות רבותינו: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'ק ובכ"מ.