ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנד

ב"ה, י"ט תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ יושב על

מדין,

מנהל עדתו במישרין מו"ה שלמה שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתב כת"ר מז"ך אלול, בו כותב אודות לימוד תורה ברבים, דברי אגדה ומוסר.

והרי ידועים דברי רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה, והשולחן ערוך - פסוק בנגלה דתורה, באגה"ק שלו (תניא ח"[ד] סי' כ"ג) אשר האגדה שבס' ע"י רוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת עונותיו של אדם כמבואר בכהאריז"ל - דברים נפלאים ונצורים.

ויהי רצון שיוסיף בהאמור כהנה וכהנה ומתוך שמחה וטוב לבב, וכהוראת המורה הגדול רבנו הרמב"ם בספרו יד החזקה בסיום וחותם הלכות לולב.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, וזכות פעולתו האמורה, תעמוד לו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

כבקשתו נשלח לו בפ"ע ס' תניא קדישא ועוד.

ז'תנד

מו"ה שלמה: אצייאג, דובדו. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'תנו.