ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנז

ב"ה, כ"ט תשרי, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומתאים לההכרזה הנהוגה בליובאוויטש מלפנים בשילהי שמחת תורה - הנה מתחיל עתה הסדר - ויעקב הלך לדרכו. והרי קרוב לודאי שבהכרזה זו היתה הכוונה גם לסיום הענין: ויפגעו בו מלאכי אלקים (וכדרז"ל תנחומא ס"פ משפטים. זהר ח"ג רחצ, א. עיי"ש).

ולהאיר אשר במדרש תנחומא,

שלגבי הזהר* הרי זה נגלה דתורה, ובפרט ע"פ השייכות דמדרש תנחומא ומדרש ילמדנו, אשר כשמו כן הוא - לימוד הלכות,

נתפרש הענין דויפגעו בו מלאכי אלקים - במלאכים, ובזהר, פנימיות התורה - על הקב"ה, ודו"ק.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

ז'תנז

מכתב דומה נשלח לכו"כ, ונדפס בלקו"ש ח"ט ע' 398 ע"פ טופס שנשלח בכ"ג מ"ח.

מתאים לההכרזה: ראה לעיל חי"ח אגרת ו'תקלט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תעט.

*) ראה לקו"ת ויקרא (ה, ד) הל' ת"ת לרבנו הזקן רפ"ב.