ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנח

ב"ה, ב' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק נח עם המצורף אליו.

מובן שאין עליהם, עליו וזוגתו תחי', להעתיק דירתם מ... כיון שפרנסה כפשוטה ופרנסה רוחנית מצוי להם שם, והרי ת"ל ובעזר השם הצליחו הם ויו"ח שי' בהפצת היהדות ובהפצת המעיינות בסביבתם ובמחנם הט', והמצב שבאמצע העבודה הם.

שלכן מתוך שמחה וטוב לבב ימשיכו בזה, ובפרט ע"י אגודת נשי ובנות חב"ד, וע"ד המבואר במתן תורה, שע"י הקדמת, כה תאמר לבית יעקב - אלו הנשים - ורק אח"כ, ותגיד לבני ישראל - אלו האנשים - היתה לתורה קיום, והשי"ת יצליחם לבשר טוב בכל האמור.

והרי באנו ז"ע מחדש תשרי, חדש הכללי לכל השנה, והנקודה להמשיך מעניניו ופעולות כל השנה ובפרט מסיום וחותם עניני שמחה של מצוה בזמן שמחתנו בכלל ושמחה של תורה בשמחת תורה בפרט.

בכבוד לבשו"ט בכל עניניהם.

נהוג כמפורסם אז מ'לייגט ניט אפ זמן החתונה לאחר שכבר הוקבע. ובפרט כשאין כל סיבה לזה.

באם עריכת החתונה כאן קשורה בהוצאות יתרות - כדאי להתענין ע"ד סידורה במקום דירתם ב... וכמה מעלות בדבר.

ז'תנח

מ'לייגט ניט אפ זמן החתונה: ראה גם אג"ק אדה"ז אגרת פט, ובנסמן בבטאון חב"ד מס' 38 - 39 ע' 12 הערה 4. לקמן ז'תצו.