ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תנט

ב"ה, ג' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הרביעי,

ידועה הוראת רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כמו שמוכרח לדעת חסרונות עצמו, כן ההכרח לדעת גם מעלות עצמו, וכן מפורסם פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ביחוד, אף שרגיל הוא בפי כמה מגדולי ישראל, ששלילת לשון הרע הוא גם בהנוגע לעצמו, ובהנוגע לכל אחד ואחד הדברים אמורים, שהרי לכל אחד ואחד ישנה נפש אלקית חלק אלוקה ממעל ממש, ואפילו בשעת החטא היתה באמנה אתו (עיין בספר תניא קדישא ע"פ מפתח הענינים שבסופו, הוצאת קה"ת, בערך שמחה, שמשם מובן שאין בזה סתירה לעבודת התשובה, וכן מבואר שם התבוננות המביאה לידי שמחה אמיתית האמורה, שגם זה שייך לכאו"א).

ועוד עיקר שרואים במוחש, שאחד מתכסיסי יצר הרע הוא, לפעול באיש הישראלי, רגש של יאוש ח"ו, ואחרי כן בא בטענה, שכיון שאין תקוה ח"ו, הרי אין לו להנזר מתענוגי עולם הזה החומרי והבליו וכו' וכו'.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, וכן אשר בכל יום חול בבקר קודם התפלה יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ואחרי התפלה בכל יום - גם בש"ק ויום טוב - יאמר השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

במש"כ שחוטפין התומ"צ כו' - עיין הל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ד ס"ג.

נ.ב. כבקשתו נשלח המכתב מהיר מבלי לחכות על התור.

ז'תנט

ידועה הוראת רבותינו: ראה גם לעיל חי"ח אגרות ז'רלא. ז'שנט, ובכ"מ.

פתגם: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תתלה ובכ"מ.