ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תס

ב"ה, ד' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון,

איסור התפלה בתערובות והאיסור דמיקרופון (אפילו באם מכינים אותו מעש"ק) מובא בכ"מ, וגם פשוט, ולפלא השאלה בזה.

תקותי חזקה אף שאינו מזכיר עד"ז שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות נוסף על לימודו בנגלה דתורה, וההכרח בזה מבואר בכו"כ מקומות, ויהי רצון שימשיך ויוסיף בזה כהציווי דמעלין בקדש ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט.

מובן שראיתי גם אני כמה מאמרים שנדפסו ומחפשים איזה קולות בהנוגע למיקרופון כו' - והקוראם רואה שאין לבעל המאמר ידיעה כדבעי במבנה המקרופון ואופן פעולתו, או שאין לו ידיעה בצד ההלכתי, או שחסר ידיעה בשניהם.

ז'תס

האיסור דמיקרופון: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'תצה. חט"ז ה'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.