ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסא

ב"ה, ה' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צמ"ס מו"ה ראובן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הפ"ש ממנו ע"י הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות הר"מ שי' ירוסלבסקי, בצירוף ספרו לחקר שמות וכינוים בתלמוד וכן התדפיס לתלמידי רבי יהודה הנשיא.

ויישר חילו לאורייתא להוסיף כהנה וכהנה כיד ה' הטובה עליו לברר נעלמות וכו' ויעיין בספר תניא לרבנו הזקן בקונטרס אחרון קנט:, ועוד.

ואתאפק לא אוכל מלהביע תמיהתי, לאחרי בקשת סליחתו בזה, והוא שכנראה מכמה מספריו מאז ומקדם מעדת החסידים הוא (איך אפשר להיות אחרת) ולפי"ז תקותי חזקה היתה שיקדיש זמנו וידיעותיו לתורת החסידות וגדוליה ונושאיה ועניניהם, וביחוד בשנה דאזלינן מינה שנת המאתים להסתלקות הילולא של מורנו הבעל שם טוב, וחפשתי ודרשתי ולע"ע לא מצאתי מהנ"ל, והרי בכלל כנראה סופר מהיר הוא.

מובן שאין כוונתי בהאמור ובכלל אין זה מעניני הטפת מוסר ח"ו, כי אם בהנוגע להבא, וכיון שעניני תורה כל שעה ורגע זמנם הוא, תקותי אשר בעתיד הקרוב ירבה בהנ"ל ולא רק ליהנות את עצמו כי אם כדרכו להדפיס לרבים בשטח האמור, וביחוד לפי המובא בכ"מ מדברי האריז"ל (הובא באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כו) שבזמננו חובה ומצוה לגלות זו החכמה, ולדכוותי' בודאי שהאריכות בכל האמור אך למותר.

בכבוד ובברכה.

ז'תסא

מו"ה ראובן: מרגלית, ת"א. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תתקמט, ובהנסמן בהערות שם.