ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסג

ב"ה, ט' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה תשרי,

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ולכתבו מאין יבא עזרי - כבר מלתו אמורה בכתוב וכפירוש רז"ל בזה, עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ, והי' סוף דבר ויפרוץ האיש מאד מאד, וכדרז"ל בענין ופרצת.

לפלא שאינו מזכיר דבר מפעולותיו בזמן שמחתנו והרי הימים כללים הם לכל השנה ועיקרים בתוככי עניני חדש תשרי, וכמבואר בכ"מ וק"ל, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בברכה לבשו"ט.