ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסד

ב"ה, יו"ד מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו שישתדל ככל האפשרי שלא יצטרך להשאר בהקעמפ, לא כזה משמע מהוראות רבותינו נשיאינו אפילו באם לא היו צריכים להשתדלות בזה, והרי פשוט שאם ניתן לאיש הישראלי הזכות דחינוך על טהרת הקדש ב... הרי זה מצוה דהוה זהיר בה טפי, ומי יאמר עוד להשתדל בזה שלא להשתתף?! ואפילו את"ל שימצא מסייע ועוסק, נוסף - בערך שנה העברה - הרי העבודה גדולה ומתרחבת וקשה לשער מראש עד כמה יתרגל ויסתגל איש חדש בזה עכ"פ חדש בתפקידו שיוטל עליו, ואין כדאי כלל להכנס בספק בענין שאינו אלא פעם אחת בשנה, ותוצאותיו יש להן השפעה במשך כל השנה וק"ל.

מענה על מכתבו הקודם בודאי כבר קבל.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה.