ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסה

ב"ה, י"א מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה ישראל מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק לך, עם המצורף אליו,

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויתברכו בשנה טובה ומוצלחת והוא וזוגתו תחי' יגדלו את כל ילדיהם שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הוספה בעניני תורה ומצות כל אחד ואחת מתאים למעמדו, ובעיקר מצוה דהוה זהיר בה טפי, אחי תמימים אשר בפיטסבורג.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

לכתבו ע"ד אופן מציאות האור במאור, עיין שער היחוה"א פ"ג.

לכתבו שאיך אפ"ל כמו עבד לפני ממה"מ ויותר, שהרי עכ"פ מציאות בפ"ע הוא - הרי עוד יותר מזה הוא דעת אלו האומרים צמצום כפשוטו ומפרשים שזהו בכח הכל יכול נמנע הנמנעות.

ז'תסה

מו"ה ישראל מאיר שי': אלטיין, פיטסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתנד, ובהנסמן בהערות שם.