ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסז

ב"ה, ט"ז מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לכתבו שיכול להיות נמצא במקום יותר טוב וכו' - הפלא גדול, שהרי מקרא מלא דבר הכתוב מה' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ (עיין בהיום יום בזה). וגם ע"פ פשוט זיכתה אותו ההשגחה העליונה בעבוה"ק דלהוציא יקר מזולל וכו' שהוא יותר מישיבה בישיבה של מעלה (ב"מ פה, א. ומה מקום טוב יותר מזה), והוא מראה כאילו אינו שבע רצון ח"ו מזה?!

ז'תסז

בהיום יום: יו"ד תמוז.