ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסח

ב"ה, י"ז מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, ולתוכנו עונה הנני מבלי לחכות על התור.

בו כותב אודות היחסים בין איש לאשתו וכו' - ובהתאם לפס"ד חז"ל אודות הבאת שלום בין איש לאשתו שאדם אוכל פירותיהם וגו', מובן שכל יגיעה והשתדלות כדאיות בזה, וק"ל.

כן מובן אשר בענינים כהנ"ל אי אפשר לקבוע מסמרות, כי תלוי בתכונת הנפש של האיש והאשה וכן אופני הסביבה בה נמצאים וחיים, אבל בודאי שלכל אדם אפשרית גישה והשפעה עליו ע"י התבוננות וחיפוש הדרך המתאימה לאדם מסוים זה בפעם אחר פעם בדרכי נועם אבל בתוקף ובדברים היוצאים מן הלב, וכ"ז לא קשה כלל לדבר בלבביות כיון שהענין נוגע להמדוברים ולדורות שלהם העתידים לבניהם.

הצד השוה המועיל בכל מאורע כזה הוא ע"ד המובא באבות דרבי נתן פרק י"ב בהנהגתו של אהרן אוהב שלום.

ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח לבסס בית בישראל ושיהי' ג"כ מיוסד על התורה והמצוה עד לחיי היום יומים.

אינו מזכיר בהנוגע לעניני חדש תשרי, הוא החדש המשובע בכל טוב, תקותי שניצלו באופן המתאים, והרי כללי הוא לכל השנה, ז.א. להמשיך מהתעוררות והתלהבות דימי החג בכל השנה כולה, ואם לכל אדם הדרישה כנ"ל עאכו"כ לאיש אשר השגחה העליונה זיכתו והצליחתו לנהל ק"ק בישראל במסילה העולה בית א-ל.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים גם יחד.

באם אפשרי הוא מצד עסקיהם של הזוג הנ"ל - יש מקום לומר שנסיעתם יחד לאיזה שבועות למקום נופש וכיו"ב, בתור "חודש-דבש" שני - הי' מתקן כל המצב.