ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תסט

ב"ה, י"ח מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות

הרב שלמה שי' המכונה ד"ר עהרמאן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מד' מרחשון, בו מזכיר ע"ד מלאת לו שבעים וחמש שנים לאריכות ימים ושנים טובות.

ויהי רצון אשר מתוך שמחה וטוב לבב ימשיך בפעולותיו להחזקת היהדות והפצתה, ובזה גם בהסיוע של להפצת מעינות החסידות, בהדרכים דסיוע למוסדותיהם בארצנו הקדושה ת"ו גם בפאריז ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

וע"פ מנהג קדמונים, ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ד אמירת הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו של אדם (ז.א. שמעונת הבר מצוה מתחילים לאמר המזמור י"ד שבתהלים ובכל שנה שלאחרי זה המזמור שלאחר זה).

הנה יהי רצון שבימיו ובימינו יקוים היעוד שבמזמור שהתחיל (יתחיל) לאומרו, נודע ביהודה אלקים בישראל גדול שמו, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, ככתוב לאחרי זה, ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובענינים הפרטים והכללים גם יחד.

ז'תסט

ד"ר עהרמאן: ציריך. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תשח, ובהנסמן בהערות שם.