ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תעא

ב"ה, י"ט מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל פ"ש ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה צבי שי' שוסטרמן.

ולשאלתו ע"י הנ"ל בענין הגבאות בבית הכנסת, שכתבתי דעתי מאז שימשיך בזה,

הנה ידוע שעיקר ופנימיות הנ"ל הוא בהנוגע לסדר התפלה ולשיעורי תורה הנלמדים, וכיון שהמדובר בבית הכנסת חסידותי, שיעורים גם בתורת החסידות, וכיון שימשיך בהשגחה שהעובר לפני התיבה יתפלל התפלה באופן המתאים ועאכו"כ בשבתות וימים טובים, כן בהנוגע לאחרי התפלה אמירת השיעור תהלים חדשי (כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע) וכן שיהיו השיעורים בנגלה ובחסידות בזמנים המתאימים, ה"ז הוא המשך האמתי בהנ"ל, וקמי' שמיא גליא ואינו נוגע כלל השם והתואר וכו' ובודאי לדכוותי' האריכות בהנ"ל אך למותר.

וע"פ המבואר בתורת הבעל שם טוב ז"ל שהכל בהשגחה פרטית הרי באה שאלתו ונכתב המענה בערב יום כ' חשון, שבכ' חשון הוא יום הולדת של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר השנה נתמלאו מאה שנה להנ"ל, ומובן הענין ע"פ המבואר בתורת החסידות על תחלת פרשה זו, ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו', עיין בזהר כאן ומבואר בספר אור התורה לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

ועייג"כ של"ה ר"פ תולדות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ז'תעא

מו"ה משה: שאייעוויטש, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שעה, ובהנסמן בהערות שם.

שכתבתי דעתי מאז: לעיל ח"ה א'תפז. חי"ב ד'ריד.