ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תעה

ב"ה, כ' חשון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות ענף

עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בטח נתקבלו מכתבי הקודמים וכן הפ"ש במיוחד שבקשתי את האורחים שליט"א מאה"ק ת"ו שבקרו כאן בחודש השביעי למסור לכ'.

מוסגר בזה תזכיר שהוגש כאן לד"ר שווארץ שי' בנוגע לעניני חב"ד באה"ק ת"ו שאין צריך ביאורים נוספים.

בהמשך לשיחתנו על דבר שאלת הרבנות הראשית בביקורו כאן, מצורף בזה העתק מכתבי להרב ניסן שי' טלושקין.

כמובן מצער עיכוב הענינים בנוגע כפר השני, ואף שתקותי חזקה שכ' עושה בלאו הכי כל התלוי בו לזירוז הענין והגשמתו באופן הכי רחב ומתאים, אתאפק לא אוכל מלנצל גם הזדמנות זו לעורר ולבקש ולכפול ולבקש עוד הפעם ועוד הפעם.

בכבוד ובברכה.

ז'תעה

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'פד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תקסז. ז'תרס.

לתוכנה ראה אגרת הקודמת והבאה.