ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תעו

ב"ה כ' חשון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק

בצ"צ וכו' וכו'

מוהרש"י שליט"א

שלום וברכה!

מצורף בזה העתק מכתבי להרב ניסן שי' טלושקין.

כן מצורף בזה העתק מכתבי למר שזר שי'. ועוד הפעם - אבקש את כת"ר שי' לדבר עם מר שזר שי' בעניני תזכיר שנשלח לו, והם: (א) כפר חב"ד השני, (ב) יסוד בית ספר למלאכת המסגריות - בתכנית בתי ספר למלאכה בכפר חב"ד, (ג) בנין בשביל הסמינריון לבנות בכפר חב"ד, (ד) בנין בעד ישיבת תורת אמת בירושלים, (ה) בנין בעד ישיבת אחי תמימים בראשון לציון, (ו) תמיכות חד פעמיות בעד בתי ספר הרשת. ויהי רצון שיהי' שליח טוב ויבשר טוב, בנוגע כל סעיף וסעיף שבתזכיר. לכאורה, ביותר השפעת הנ"ל ויכולתו - בסעיף א' ו'.

בהזדמנות זו אעורר שאתא לידי הענין דגזירה שבטל טעמה - הבטלה גם הגזירה, וכמובן פיניתי תו"מ להאנציקלופדיא תלמודית, אבל לתמהוני לא מצאתי שם כלום עד"ז, עכ"פ בערך גזרה.

ולמותר להוסיף, אשר הערותי בנוגע לאנציקלופדיא התלמודית בכתבי לכת"ר פשיטא שלא לקנתר ח"ו, כ"א בתקוה שיצרפן להערות שבודאי מקבל מכמה ומכמה מקומות, ומזמן לזמן יוציא לאור חוברת ועלון תשלומים של הערות לכרכים שהופיעו.

שהרי פשיטא שאין לחכות בהנ"ל להוצאה שני' של כל הכרכים.

מצורף בזה מכתב ששאלוני בשו"ע אדה"ז ובצדו הערותי על הגליון.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

ז'תעו

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'סו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תפח. ז'תקטו. ז'תקנח. ז'תרנח.

לתוכנה ראה שתי האגרות הקודמות.

מכתב ששאלוני בשו"ע אדה"ז: ראה לעיל חי"ט אגרת ז'רמב.