ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תעח

ב"ה, כ' מרחשון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מאת שנה ליום הולדת את כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה מיכאל יהודה ארי' ליב שי' הכהן

@

הנני מאשר קבלת מכתבו מבשר מעליתם חזרה לאה"ק ת"ו ומסירת הפ"ש וכו'.

ובודאי לאחרי ההתחלה - ימשיכו בזה כאו"א מהאורחים שליט"א באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, וכדרז"ל אורח מברך. והרי עלינו ללכת בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו - הורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, יוסף אורח, דדרגי' כליל ח"י ???

וזכינו אשר רז"ל מסרו לנו הוראה בכל עניני החיים ומאורעותיהם, ונתבארו באר היטב על ידי רבותינו נשיאינו בתורת חסידות חב"ד באופן דהבנה והסברה.

ובזה איך אשר עבודתו של כ"ק רבינו הגדול בעניני התפשטות החסידות היתה על דרך ההפלאה בחכמה גדולה של הסתדרות והי' שולח שלוחים בסתר, לעורר לגשת ולהתקרב, לדרכי החסידות, והי' שולח את תלמידיו גם למדינות הרחוקות.

ובטח למותר להאריך אשר מעשי צדיקים והוראותיהם קיימים לעד ופועלים פעולתם, ונשיאנו מעורר רחמים רבים אשר מעשי ילדיו מעשי ידיו יביאו פירות טובים בטוב האמתי, טוב לשמים טוב לבריות טוב העושה פירות,

והרי זהו ג"כ הצנור והכלי לברכות השי"ת בענינים הפרטיים, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המצפה לבשורות טובות בכל האמור וחותם בברכה.

מ. שניאורסאהן

טוב... פירות: קדושין מ, א.

ז'תעח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 506 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה מיכאל יהודה ארי' ליב: כהן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שפה, ובהנסמן בהערות שם.

בדרך ישרה: אגה"ק סכ"ז.

יוסף אורח: זח"ג רמד, ב.

עבודתו של: שיחת י"ט כסלו תרצ"ג אות כב.