ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תעט

ב"ה, כ' מרחשון, ה'תשכ"א

ברוקלין.

כבוד מר חיים שי' המכונה ד"ר שאסקעס

שלום וברכה!

הרב רחמ"א שי' חדקוב מסר לי הידיעה על דבר נסיעתו ביחד עם זוגתו שתחי', והנני מאחל להם נסיעה בהצלחה, שהצלחה במושג היהודי היינו שבכל מקום שיהודי בא שמה ממלא שליחות בורא עולם ומנהיגו, שליחות של השפעה באורח חיים על פי תורת חיים ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם, חיים כפשוטו גם בעולם הזה.

ובטח שמע שהי' מנהג ליובאוויטש שבמוצאי שמחת תורה, בסיום הימים טובים דחודש השביעי והכנה לימי החול, להכריז ויעקב הלך לדרכו, פירוש לדרכו דרך הראוי לו מהשם יתברך המשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית, שאז זוכה לסיום הכתוב ויפגעו בו מלאכי אלקים, לשמרו בדרך ולהגיעו למחוז חפצו.

ויהי רצון שימסור לאחינו בני ישראל בכל מקום שהם דברי התעוררות, בפרט אחרי ביקורו במדינות שמאחורי המסך, שיכול ללמד להם ק"ו, ומה שבתנאים ההם יהודים מתלבטים להשאר נאמנים לה' ולתורתו במסירות נפש ממש, על אחת כמה וכמה שכל יהודי הזוכה לגור במדינות שיש בהן חופש הדת שמחובתו וזכותו לנצל האפשריות במילואה בכיוון הנ"ל ולהיות עינו טובה גם בשל אחרים עד כמה שידו מגעת ובאופן דמוסיף והולך.

בברכת הצלחה בכבוד ולבשורות טובות.

ז'תעט

מר חיים... שאסקעס: אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ה'צג.

ובטח שמע: ראה לעיל אגרת ז'תנז.