ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תפ

ב"ה, כ' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

בוגרי מחזור ד', תלמידי בי"ס לנגרות בכפר

חב"ד,

מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה

נבג"מ זי"ע

שלום וברכה!

במענה למכתבם מט"ז לחדש חשון, בו כותבים אודות הוספה בשעות הלימוד ביום עש"ק, ואיך שזהו נוגע להכנה ליום השבת אשר קודש הוא לה',

יציעו טענותיהם לפני הנהלת בית ספר האמור ומובן שברשותם לומר, שעושים זה על פי הצעתי, וכיון שהדרישה לשעות נוספות באה ממשרדים המתאימים, בטח יכינו גם הצעות מצדם, איך שימלאו הדרישה וביחד עם זה באופן שלא יגרע בהכנות האמורות.

תקותי אשר לימודם והנהגתם בכלל מתאימים בכל הפרטים לבן ישראל אשר כל אחד מהם נקרא בן אברהם יצחק ויעקב וביחוד אשר לומדים בבית ספר בכפר חב"ד כאמור לעיל מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.