ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תפא

ב"ה, כ"ז מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ג מ"ח.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים אודותם כותב וגם באלו שמזכיר שעומד בספק להם, וכידוע מאמר החכם בלשון "הודאי שמו כן תהלתו", שעניני איש הישראלי הם סו"ס בודאות (כציווי לדבקה בדרכיו), ומובן ג"כ בפשיטות כיון שעניניו קשורים בתורתנו שהרי תורת חיים היא ויש למצוא בה הוראה לכל עניני החיים לפרטיהם ופרטי פרטיהם, ובפרט ע"פ המבואר בתורת הבעל שם טוב עניני השגחה איך שהוא גם בפרטים הכי קטנים לכאורה וק"ל.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל מתוך שמחה ובאופן דמוסיף והולך וכנקודה דחנוכה לה אנו מתקרבים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש חינוך על טהרת הקדש ולבשו"ט בכל האמור.