ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תפג

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה חיים שלום שי' הלוי

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ג מ"ח, בו כותב ר"פ בשו"ט מהנעשה בפרט ובכלל, מתחיל מהכנס בן בנו לבריתו של אברהם אבינו ונקרא שמו בישראל שלמה יהודה שליט"א,

ויהי רצון שהוריו שיחיו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ובקשר עם יום ההולדת שלו, ובודאי נהג במנהגי יום הולדת בשנים האחרונות, יהי רצון שתהי' שנת הצלחה והשפעה בתלמידיו יראת שמים ואהבת השם ולהפועל יוצא שבזה - כמבואר בספר תניא קדישא שהם גדפין לתורה ומצותי', חדורים אור וחיות מאור שבתורה היא פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות. ויעשה זה מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב.

בברכת שבתא טבא וחדש טוב חדש כסלו הוא חדש הגאולה והנסים ולבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

ז'תפג

מו"ה חיים שאול: סגל, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתנט, ובהנסמן בהערות שם.