ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תפה

ב"ה, ראש חדש כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"א מ"ח.

וכיון שנמצאים אנו בראש (וכללות) חדש כסלו, הוא חדש הגאולה והנסים.

הרי זה עת סגולה לעורר ברכת השי"ת אשר יגאלו כל הענינים, עניני התורה והמצות בהנוגע לפרט ובהנוגע לרבים, מדברים המונעים או מבלבלים.

ולהעיר ג"כ אשר ר"ח כסלו הוא זמן האחרון דירידת גשמים ואפילו בשנה מאוחרת,

דהרי ענין הגשמים הוא אתעדל"ע הבאה ע"י אתעדל"ת, וכמש"נ ואד יעלה מן הארץ והשקה גו', וכדרז"ל עלה שבר מן הארץ מיד ותשקה.

ויהי רצון שכל הדברים עליהם התפללו מתחיל מתחלת השנה ועד לתפלת

הגשמים - הכוללת הכל,

הרי לכל המאוחר יבואו כולם בפועל, ירדו למטה ויתקיימו במילואם מתחיל מראש חדש זה, יבואו - לברכה לחיים ולשובע.

בברכה לבשו"ט בפרט ובכלל.

ז'תפה

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 506, והושלמה ע"פ העתקה.

זמן האחרון: עיין תענית ו' ע"א. נדרים פ"ח משנה ה' ובתוספות יו"ט שם. וראה ג"כ ב"מ קו, ב.

וכדרז"ל: בראשית רבה עה"פ. ירוש' תענית רפ"ב. ועייג"כ לקו"ת לאדה"ז ר"פ האזינו.

הכוללת הכל: ראה ב"ר פי"ג, טז: והשקה את כל - הכל מתברך.