ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תפז

ב"ה, א' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ג חשון, בו כותבת אודות סדר התפלה והשיפורים המוכרחים עדיין לבוא.

ורואים במוחש בכגון דא אשר כשממנים מבין התלמידים-ות שי' עצמם משגיחים על הסדר, מסייעים להם, מחלקים הסידורים וכו' [ע"ד הרגיל בבית הכנסת, גבאי מורה דרך שמש וכו' כמובן בשינוים מתאימים], הרי זה מצליח שלא רק בזמן התפלה יתנהגו כרצוי, אלא גם לאחרי זה וגם בהכנה לזמן התפלה, אלא שכמובן מכמה טעמים יש להחליף הממונים מזמן לזמן, ואורך התקופה של המינוי, הרי זה תלוי בתכונת ואופי התלמידים, ובמקום ספק להתחיל בתקופה קצרה, שאז הברירה למנות המתאים פעם שני' או להחליפו במתאים יותר.

לכתבה אודות תלמידה, אשר נמוכה היא בקומה וכו' הנה כמה אופני טפול נתחדשו בשנים האחרונות בכגון זה, אף שמובן שלא כאו"א שוה בטפול ובהצלחתו.

ובעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה.

ובכ"א כדאי שההורים שי' ישאלו מזמן לזמן את הרופא המטפל, האם נתחדש מה בשטח זה בזמן האחרון, בהנוגע לבתם תחי'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר