ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תפט

ב"ה, ב' כסלו, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

לאחר ההפסק נעם לי לקבל מכתבו מיום י"ד חשון.

כיון שקראתי בעתונות ע"ד נסיעתו בנוגע פצויים בעד אחב"י מרומני', וכנראה שהוא בהמשך לזה שדיבר אתי בהיותו כאן, תקותי שהענין נכתר בהצלחה ויבשר טוב.

ויהי רצון שכל הכספים שנתקבלו בתור פצויים - כיון שהנידון הוא כבר ענין של מציאות - ינוצלו באופן שיפצה ג"כ רוחניות הדברים, וכלשון המורגל (ונעשה גם מקודש) - על קידוש השם, על ענינים שיתקדש בהם שמו של השם יתברך.

בקורת רוח מיוחדת קראתי בסיום מכתבו על דבר התענינותו בהקמת הבנין לישיבת קישינוב בקרית גת, ויהי רצון שיצליח בזה למעלה מהמשוער להגדיל תורה ולהאדירה, שיהי' המשך להישיבה מאז, המשך באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

בכבוד ובברכה.

ז'תפט

מר... קורן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'פה, ובהנסמן בהערות שם.

ישיבת קישינוב בקרית גת: ראה לעיל חי"ח אגרת ו'תרצו.