ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצ

ב"ה, ב' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק.

ת"ח על הבשורה טובה מהטבת מצב בריאותו.

ולכתבו אודות התקון בעניני מדות, יתדבר בזה עם המשפיע דא"ח, שכך צריכה להיות הנהגתו של תלמיד תומכי תמימים מיסודם ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו.

ולשאלתו תקון בענין הידוע - הנה יסיח דעתו מזה לגמרי, והיסח הדעת אינו ענין של מלחמה עם המחשבה לא טובה, אלא להניע את המחשבה לענין אחר ומה טוב לתקוע ולהעסיקה באותיות של תורה ותפלה, שאם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור.

ולכתבו אודות הזמן של קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, לפלא השאלה בענין המבואר בשולחן ערוך, והוראה נוספת בזה בהיום יום.

ולשאלתו על שלא נזכר בתניא סוף פרק א' הענין דביישנים.

כי המדובר הוא במדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, משא"כ מדת

הביישנות שבאה במ"ת (עיין חדא"ג יבמות עט, א).

בודאי למותר להאריך שבכלל הסדר הוא להרבות בהתמדה ושקידה בלימוד נגלה וחסידות וקיום המצות בהידור, וענין שאלות וקושיות שונות ובפרט מעבר לגבול ה"ז רק בתור יוצא מן הסדר, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'תצ

יסיח דעתו: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'תכו, ובכ"מ.

בהיום יום: ל' סיון.

שלא נזכר... דביישנים: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'רחצ, ובהנסמן בהערות שם.