ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצא

ב"ה, ג' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות ובעל מרץ רב

פעלים

הרב יצחק שי' המכונה ד"ר לוין

שלום וברכה!

בהזדמנות קבלת ספרו Late Summer Fruit אשר תודתי נתונה על זה, ובטח שאר פרסומיו שאינם נמצאים בהספרי' שלי ישלח ג"כ, ות"ח מראש גם על זה.

מצאתי מקום להביע כאן רעיון, שזה מכבר עומד הנני עליו, ומזמן לזמן מתגברת הפליאה והתמי' על שאינו בא לפועל, והוא:

עריכת דברי ימי הגזירות וההשמדות מתאים להמציאות גם בהנוגע להיראים וחרדים לדבר ה',

אשר אף שכמה פרסומים הופיעו במשך שנים אלו, בם מתוארים תקופות שונות מימי הגזירות וההשמדות, הרי מלבד מספר הכי קטן, אשר נער יספרם, או שמעלימים בכלל חלק השייך ליראי ה' ומוסדות שלהם, או שעכ"פ מקציבים להם חלק קטן ביותר בערך הנדרש, או, מה שגרוע עוד יותר, מסלפים את הענינים.

והנה במספר הפרסומים בודדים הנ"ל, מובן שהקובצים דאלה אזכרה וכיו"ב בולטים, אבל בודאי לדכוותי' ההדגשה למותר, שאין זה מספיק כלל, ובפרט בהשוואה להפרסומים דהצד שכנגד, בם נרשמו הדברים באופן מסולף.

נתעוררתי ביחוד לכתוב זה לכ' בראותי גם בספרו שקבלתי ז"ע מאמרים שתוכנם במסגרת האמורה.

כמדומה שלפני איזה שנים היתה שקו"ט באיזה המכ"ע החרדים עד"ז, כן בשיחותי עם אנשי מערבא מארץ ישראל שבקרו כאן, נגעו ג"כ ברעיון האמור, אבל לע"ע לא נראו הפירות ועכ"פ לא נודע לי מהפירות, והרי כטבע בנ"א הולכים כמה פרטים ונשכחים, ואת"ל לא רק פרטים כ"א גם ענינים עיקרים, ובפרט שתקופתנו בכל יום מתחדשים דברים ובעיות התופסים שימת לב ודורשים עיון, וגוזלים עתות הפנויות אפילו כשישנם.

וינעם לי לדעת אשר ישנם מתעסקים ברשימת תקופה האמורה, ומתקדם המפעל בקצב הדרוש.

ויהי רצון שבקרוב ישתנה המצב שיוכלו להעלות על ספר דברי הימים, פרקים מלאים תוכן משמח, בטוב הנראה והנגלה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

ז'תצא

ד"ר לוין: אגרת נוספת אליו - לקמן ז'תרנג.