ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצד

ב"ה, ה' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד מ"ח ושלאחריו.

א) אופן התפלה במצבו:

בימי הש"ק והיו"ט, יוכל להאריך (בתחלה קצת) ובימות החול לע"ע בפירוש המלות לבד, כיון שהרי קשור הוא בסדרי הישיבה, וגם להעיר ככתבו במכתבו, מקונטרס התפלה בזה.

ב) אופן ההתבוננות לפני התפלה, ובפרט בכדי שיוכל להאריך בתפלה כנ"ל:

כיון שבזה הענין, ההתבוננות (ולא לימוד וקנין ידיעות חדשות), נכון יותר להתבונן בענין שלמדו איזה פעמים ויודע אותו, וההתבוננות תהי' או בהעמקה יותר או חזרה על הידיעה, ולהרחיבה בנוגע להפועל יוצא מזה, או מדות וכו', ובזה יש שינוי בטבעי בני אדם: כאלו שההתבוננות נקלטת אצלם יותר כשחוזרים על הענין באותיות הרב, ויש שאדרבה כשחוזרים על התוכן ולא על האותיות.

ג) הבאת ההתבוננות לפעול במדות טובות וכו':

נוסף על שברובא דרובא יש בכן במדה טובה מסויימת מכל התבוננות - הנה הענין השוה בכולם: כיון שההתבוננות היא בענין דתורת ה', אזי יש תמיד בכן מזה בהנוגע לגדלות ה' וכן בההגדלה וההפלאה, ז.א. בנקודה השני', דשפלות האדם (עיין שו"ע או"ח ריש סי' צ"ח), וכנ"ל זהו ענין השוה בכל, יש למצוא בכל התבוננות גם בכן במדה פרטית.

ד) קישור המחשבה לענין - משך שעה חשובה:

כבכל עניני תורה וקדושה, גם על זה נאמר מעט מעט אגרשנו, ז.א. שמלכתחילה מרגילין לקשר את המחשבה שעה קלה, ולאט לאט מגדילים, ולהקל הנ"ל - ע"י שהספר או הסידור פתוחים לפניו באותם הדברים והענין בו מחשב.

ה) העבודה בק"ש שעל המטה:

נוסף על הכלל השוה בכל, חשבון מהמחדו"מ דהיום שעבר, ישנם פרטים השייכים לכל א' ותלוי בתכונת הנפש המצב בתומ"צ וכו' - שלפעמים זקוקים לעודד את הרוח ולרוממו ולפעמים לצד ההפכי, ועד"ז בענינים פרטים יותר.

ו) אופן החילוק, איך לחלק המסירה ונתינה בין לימוד הנגלה וחסידות:

מובן וגם פשוט שלכל לראש צריך ללמוד לפי סדרי הישיבה שעות נגלה לחוד ושעות חסידות לחוד, ובהזמנים שחוץ לסדר, הרי נוסף על שלושת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ולימוד הלכות הצריכות, תלוי זה במה שלבו חפץ, ובפרט בהנוגע ללימוד בעיון.

בעת רצון יזכירוהו עה"צ הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו אותם הענינים שכותב ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

נ.ב.

האמור לעיל הרי גם לאחרי הפירוט, אינן אלא הוראות כלליות. ובפרט ובפרטי פרטיות, יציע עניניו לפני המשפיע דא"ח שלו, שייעצהו מתאים להמסורת דמשפיעי דא"ח דתומכי תמימים מדור לדור.

ז'תצד

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 465.