ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצה

ב"ה, ו' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט חשון, בו כותב אודות ענין ההתקשרות.

ובודאי ראה בזה דברי רבותינו נשיאינו בענין ההתקשרות (הועתק בהיום יום, ט' אד"ש, כ"ד סיון) שעפי"ז מובן שבכללות הרי בו הדבר תלוי, אלא שצ"ל מתאים למאמר חז"ל, יגעת (ואז מצליח הענין ד)ומצאת.

בכ"א התקוה חזקה, על יסוד רצונו האמור, אשר לומד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ומהדר בקיום המצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תצה

ענין ההתקשרות: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'תיב, ובכ"מ.