ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצו

ב"ה, ו' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' כסלו, בו כותב ע"ד המאורע ל"ע ול"ע שקרה במשפחת בת גילו תחי', ואשר לכן נתעורר ספק אם לעשות החתונה במועד שנקבע.

לפלא גדול הספק בדבר המפורש בפוסקים ככתבו גם במכתבו זה ע"ד פסק דין רב מורה הוראה בישראל, לעשות החתונה.

ויש עוד להוסיף שמנהג ישראל, שלא לדחות מועד זמן החתונה, והרי מנהגם של ישראל תורה היא, ובפרט בענינים כהנ"ל, וק"ל.

בעת רצון יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כבקשתו.

ותקותי שלא רק שלא יאחרו החתונה מהמועד שמזכיר במכתבו, אלא יקדמוה כפי האפשרי ומכמה טעמים, ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'תצו

המאורע ל"ע: שנפטרה אם המחותן.

שלא לדחות: ראה גם לעיל אגרת ז'תנח, ובהנסמן בהערות שם.