ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצז

ב"ה, ו' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב שזה שמונה חדשים לאחרי הנשואין וכו' ושואל אם עליו להבדק [ושזוגתו תחי' בריאה לגמרי (שלכאורה כותב סתירה, כיון שבתחלת מכתבו כותב שמרגישה רע וכו')] וכנראה הכוונה שיבדקוהו כרגיל בכגון דא.

והנה בכל אופן במשך השנה, אין כדאי שיבקרו ויבדקו אותו, כי אם שעליו ועל זוגתו תחי' להוסיף בעניני תורה ומצות בכלל ובדיוק בעניני טהרת המשפחה, והרי בעניני טוב וקדושה ככל שלא יהי' המצב טוב, תמיד יש מקום להוסיף עוד, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

אף שאין מזכיר עד"ז תקותי חזקה שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות (ובתורת הנגלה) בכל יום, ובהוספה ביום הש"ק אשר קדש הוא לד' ועושה ג"כ בהפצת המעינות חוצה, מתאים לדרישת והכרח השעה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.