ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצח

ב"ה, ו' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אודות "להיות" כאן, וכנראה כוונתו ללמוד איזה משך זמן בישיבת תומכי תמימים אשר כאן.

ומובן אשר לכל לראש, עליו לבקש מהנהלת הישיבת תו"ת בה לומד, שיכתבו להמזכירות בפרטיות אודות מעמדו ומצבו בלימוד תורת הנגלה וחסידות בקיום המצות ובעבודת התפלה, ודעתם בהנוגע לתועלת היותו משך זמן כאן, ובהתקבל ידיעות האמורות ידונו בהאמור.

בכל אופן התקוה חזקה על יסוד רצונו האמור, אשר לומד בהתמדה ושקידה נגלה וחסידות ומקים בהידור המצות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר