ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תצט

ב"ה, ח' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק, וכמדובר יתקשרו מכאן עם הידידים אשר באנטווערפען בהענין שכותב, ומובן שכשיתברר מה בזה, יודיעוהו. ויהי רצון שיתברר לטוב וכמאמר חז"ל טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות (קדושין מ' ע"א).

וכיון שהכל בהשגחה פרטית, ובפרט כמבואר בתורת הבעל שם טוב [מיוסד ומוכרח גם ברז"ל, וכידוע הוכחת רבנו הזקן מחולין ס"ג א', שלך אמר משפטיך וכו'], ונתקבל מכתבו ימים אחדים לפני י"ט כסלו, עלי החובה (והזכות) לעורר ולהזכיר גם פרשת יום זה, וכוונתו הפנימית לדורות בלשון הרב הוא כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע [שסיפר לי כת"ר, כ"פ, שזכה לראותו].

"זה היום תחלת מעשיך וכו' להמשיך גילוי אור פנימיות תורתינו הקדושה, אשר נמשך ביום הזה בבחי' המשכה כללית על כללות השנה, ועלינו להעיר לבבנו ביום הזה בבחי' וכו' שיאיר אור נפשנו באור פנימיות תורתו ית'".

ואם לכאו"א הדברים מופנים, עאכו"כ לזה ששמע ממנו דברי תורה, וביחוד אשר ההשפעה לו על כו"כ, שזכות הרבים מסייעתו וגם דורשת, השקיני נא וכו' ובודאי לכת"ר האריכות בהאמור אין בה צורך.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

קצת אי נעימות במה שכותב הנני שני הענינים הנ"ל במכתב אחד, אבל תקותי חזקה שלא יחשדני שיש בזה ענין של תנאי ח"ו וכו' ואת"ל שיש איזה קישור בשני הענינים ה"ה אך ורק בהתאים להדגשת תורת החסידות בכלל וחב"ד ביחוד הענין דאהבת ישראל ועד לאמרה אשר אהבת ישראל (ואהבת לרעך כמוך) ואהבת ה' חד הוא. - ולהעיר ממשנה סנהדרין פרק ו', בזמן שאדם מצטער שכינה מה הלשון אומרת כביכול קלני וכו' ועיין ג"כ רש"י שבת לא, א: ריעך זה הקב"ה וכו' ל"א חבירך ממש.

ז'תצט

בהענין שכותב: אודות אחד שנטמע בין הגויים ר"ל.

הוכחת רבנו הזקן: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שפב.

בלשון הרב: באג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א אגרת קי.