ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תק

ב"ה, יו"ד כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

ועד המארגן בכפר חב"ד כל אחד מהאורחים

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח להם היום:

ועד המארגן, כל אחד מהאורחים שליט"א

בהמשך להנדבר עמהם כאן, נא למסור לאגו"ח, צעירי אגו"ח, נשי ובנות חב"ד ולכל אנ"ש שתקותי שינצלו ככל הדרוש ימי סגולה אלו שבין גאולה לגאולה. לעורר, בחיות ובאהבת ישראל, את עצמו והזולת בכל מקום שהשפעתם מגעת, להכנת הכחות חב"ד, חג"ת כו' והלבושים לחגיגת ראש השנה לדא"ח, והתעוררות החפץ ורצון פנימי ועצמי, והובטח הבא לטהר שמסייעין אותו.

המצפה לבשו"ט בטוב האמתי שהוא לשמים ועד לבריות.

מנחם שניאורסאהן

בכבוד ובברכת חג הגאולה

מזכיר

ז'תק

ימי הסגולה: שיחת יו"ד כסלו (בסופה) וי"ט כסלו (סט"ז) - ה'תש"ז.

ובאהבת ישראל: גם בהנוגע לעצמו - כתורת הבעש"ט עזוב תעזוב עמו דוקא.

ר"ה... ועצמי: עיין אגה"ק הידועה של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע.

הבא לטהר: עיין לקו"ת ד"ה ה' לי בעוזרי ס"ה ואילך.

טוב האמתי שהוא: קידושין מ, א.

לבריות: ראה תניא פ' לב.