ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקא

ב"ה, י"א כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב מחשבותיו ע"ד האחריות בקשר עם השידוך וכו'.

והנה כנראה גם ממכתבו, כל החשש הוא באם מדת היראת שמים שלו לא תספיק כדי דרישת ההורים של המדוברת שיחיו עכ"פ בהנוגע למעשה בפועל, תלבושת וכו'.

ואם כן הרי בידו כל הענין, ואם ירצה הרי יוכל להספיק גם זה, למלאות דרישתם, ואדרבה זהו עוד טעם נוסף להבאת השידוך בפועל ובהקדם, כיון שזה יסייע להעלות בקדש בעניני יראת שמים, והרי הודיעונו חז"ל מצוה גוררת מצוה, וקרוב לודאי שבהמשך הזמן תתוסף ההוספה בעניני יהדות הנ"ל, וכבר נאמר (באם רק תבוא להדרגא של) טעמו (אז בודאי) וראו כי טוב ה', שזהו כולל כמובן וגם פשוט ציווי ה' והוראותיו לבני ישראל עם קרובו בתורתו ומצותיו.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) לעוררו על ההכרח הגמור וחובת גברא לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ואם בכל הזמנים ובכל המקומות הי' הכרח בזה, עאכו"כ בתקופתנו ובאה"ק ת"ו ביחוד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהינה כשרות כדין וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.