ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקג

ב"ה, ט"ו כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

האברך חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום החמישי, ולשאלתו מה ילמוד בהמעל"ע דיום הבהיר יום סגולה י"ט כסלו הבע"ל ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות.

ע"פ תוכן יום זה מובן שהלימוד צ"ל בתורתו של בעל השמחה והגאולה, ז.א. תורת חסידות חב"ד, אם בספריו (כמו ספר התניא תורה אור ולקוטי תורה), או (ביחד עם הביאורים שנתוספו) במאמרים ושיחות של רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אלא שכיון שככל חלקי תורתנו תורת חיים, גדול תלמודה שמביא לידי מעשה צ"ל גם ההליכה בההדרכות וההנהגות של תורת החסידות.

ומהנכון וטוב ביותר שבמשך המעל"ע להשתדל להפיץ המעינות חוצה, שעקימת שפתיו הוה מעשה (זוטא) ולא להסתפק בזה כי אם גם שיהי' מעשה רבה, עשיית טובה לבני ישראל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

ז'תקג

חיים: וואלקין, וויקליף. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שכא, ובהנסמן בהערות שם.