ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקד

ב"ה, י"ז כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג כסלו עם המצורף אליו והפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הנה נוסף על הכתוב במכתבי לצעירי אגו"ח (נשלח בפ"ע), שמובן וגם פשוט שהוא לכל לראש בזה, הרי נשען על מרז"ל גדול המעשה יותר מן העושה, הנה מגיע לו ויגיע לו כהנה וכהנה, אלא שהצנור וכלי והאופן לקבלת ברכת השי"ת הוא ע"י שמחה וטוב לבב כמבואר בכ"מ.

לכתבו המאורעות בקריאת התורה וחלום וכו' - יסיח דעתו מזה לגמרי, וביחוד שדברי תורה הרי הם אדרבה משמחי לב, והתורה ענינה להמשיך בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.

ובהנוגע להנ"ל ידועים הדיעות בזה בשו"ע לרבנו הזקן סי' רפ"ח סעיף ז', וסיום וחותם הסעיף שאין בזה הוראה מן השמים כלל וישמח גם לב אחרים, כוונתי שיפריש לצדקה ח"י לירות במשך הימים עד לסיום וחותם חדש כסלו חדש הנסים והגאולה נוסף על הצדקה ביום סגולה י"ט כסלו הבע"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובברכת חג הגאולה.