ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקה

ב"ה, י"ז כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ט' כסלו.

ובהמצאנו בין גאולה לגאולה, גאולת אדמו"ר האמצעי וגאולת אביו אדמו"ר הזקן, שהן גם גאולתנו, שהרי גופא בתר רישא אזיל, ובפרט באם המדובר בחסיד שלהם - ז.א.

הלומד תורתם ותורתם גם מלמדת (ומדריכה) אותו ועד למעשה שלו,

- ולהעיר מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר ארבעה אופנים בשייכות של רבי וחסיד: א) אופן דרב ותלמיד (משפיע ומקבל). ב) דהתקשרות דביקות והתאחדות גמורה ע"י תורה ועבודה. ג) דאב ובן. ד) מאור ואור (שיחת שמח"ת תרצ"ד ס"ב. עיי"ש) -

יהי רצון שיחליט כל אחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, להוסיף בתורה ומצות בכלל ובהפצת המעינות ביחוד,

ותבוא החלטה זו בעשי' בפועל חדורה אור וחיות ומתוך שמחה וטוב לבב.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בכל האמור.

ז'תקה

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 220.