ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקו

ב"ה, ח"י כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

מו"ה אברהם בן ציון שי'

שלום וברכה!

... ע"ד ברכת הנשים והנוסחא שלה (בברכות השחר) - יברר אצל נשי אנ"ש תי' שיש להם מסורה בזה.

ז'תקו

מו"ה אברהם בן ציון: מייזליש, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'קמו, ובהנסמן בהערות שם.

ברכת הנשים: שלא עשני אשה. ראה קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' ל' סי' סח. חל"ג ס"נ.

חל"ד ספ"ו. חל"ה סקל"ד. חל"ו סקנ"ו. וראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שפז.