ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקט

ב"ה, ח"י כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב:

א) פירוש תיבת ברוך אשר בברכות. - לפלא השאלה בענין המבואר בכ"מ ומהם גם במפרשי התנ"ך, ויעיין ג"כ הפירוש ע"ד החסידות כמצוין למטה בשולי הגליון*.

ב) מהו ענין דרך החסידות ותורת החסידות. - ובזה ג"כ הפליאה כנ"ל, כיון שהענין מבואר כבר ומהם גם בחוברות וספרים הנדפסים, וביחוד יעיין בקונטרס תורת החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר, ובקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וע"פ סגנון מכתבו, תקותי חזקה שיקבע עתים למעשה בפועל בלימוד תורת החסידות (עקימת שפתיו הוה מעשה) בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה', ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'תקט

*) לקוטי תורה לרבנו הזקן שה"ש (כח ע"ד בסופו).