ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תקי

ב"ה, ח"י כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מט"ז כסלו.

מובן ע"פ פסק רבותינו ז"ל דגדול השלום בין איש לאשתו, שעלי' להשתדל בזה ככל האפשרי, ובפרט שהרי זה גם אשרה של בתה והנכדים שי' ונצטוינו בתורתנו ובפרט כמודגש בתורת החסידות וביחוד בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר הידועה, שנוצר האדם בעין ימין ועין שמאל, ועין ימין עין יפה מורה, שעל איש הישראלי צריכה להיות ההבטה באופן לראות בו היפה והטוב וכו'. וכיון שנצטוינו על זה בתורתנו תורת חיים, בודאי שניתן הכח והאפשרית לקיים הציווי, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'תקי

בשיחת: שמח"ת תרצ"א (לקו"ד (ח"ד) תשו, ב). ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'ש.